Trỏ tên miền thành công.

Tên miền của bạn đã được trỏ thành công về IP 103.116.105.65!